Według danych “Bloomberga” średnia dzienna liczba szczepień wzrosła do 2,8 miliona dawek z zaledwie 272 tys. Amerykanów otrzymało co najmniej jedną dawkę i około 16 proc. Gospodarka USA wzrosła o 4,3 proc.

Kościoły protestanckie dzielą się na liberalne i konserwatywne. Te pierwsze dominują głównie w dużych miastach obu wybrzeży, a konserwatyści na południu USA (pas biblijny). Amerykańscy katolicy to głównie Latynosi, Polacy, Irlandczycy i Włosi, a największymi skupiskami katolików w USA są stany południowo-zachodnie i wschodnie.

Kościół Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich zrzesza 1,7% Amerykanów. W USA ma swoją siedzibę społeczność Świadków Jehowy. Innymi ważnymi wspólnotami religijnymi w USA są Żydzi (1,4%), muzułmanie (0,5%), buddyści (0,5%), hinduiści (0,4%) i unitarianie (0,3%). 15% Amerykanów nie należy do żadnej wspólnoty religijnej, jednak nie są oni ateistami.

  • Odzwierciedlał zwyżkę wydatków konsumenckich (+1,86 p.p.), eksportu (+0,80 p.p.), prywatnych inwestycji w zapasy (+0,74 p.p.), oraz niemieszkalnych inwestycji trwałych (+0,50 p.p.).
  • Nie udziela gwarancji dokładności, aktualności, oraz kompletności niniejszych informacji.
  • Krytycznie odnosiła się również do wybranych decyzji WTO, narzucających Stanom Zjednoczonym określone działania w polityce handlowej.
  • Nie obejmuje on spółek z sektora finansowego, dla których powstał indeks NASDAQ Financial-100.

Prezydent Biden wydał rozporządzenie wykonawcze zakazujące amerykańskim firmom inwestycji w chińskie przedsiębiorstwa mające związki z obronnością lub technologiami inwigilacyjnymi. Standard and Poor’s 500 Index to indeks giełdowy ważony kapitalizacją, mierzący wyniki 500 dużych spółek notowanych na giełdzie w Stanach Zjednoczonych. Indeks ten obejmuje szeroki zakres branż, w tym technologię, opiekę zdrowotną, energię i finanse. Służy jako punkt odniesienia dla ogólnej kondycji amerykańskiego rynku akcji, a także odzwierciedla siłę gospodarczą kraju. Znaczne wzrosty indeksu S&P 500 są często interpretowane jako pozytywne sygnały dla gospodarki, podczas gdy straty mogą być postrzegane jako wskaźniki potencjalnych problemów.

W Stanach Zjednoczonych sektor prywatny odpowiada za tworzenie 87,6% dochodu narodowego, z czego 69,8% powstaje w sektorach związanych ze świadczeniem usług, a jedynie 17,8% w szeroko pojętej sferze produkcyjnej. Pozostała część PKB (12,4%) tworzona jest przez sektor publiczny (szczebla federalnego, stanowego bądź lokalnego). PKB z sektora publicznego w Stanach Zjednoczonych wzrosło do 2246,50 mld USD wobec 2242,90 mld USD w drugim kwartale 2022 r.

Demografia Stanów Zjednoczonych

Eksport wzrósł o 30,2 mld USD (wzrost o 13,3%). Import wzrósł o 11,0 mld USD (wzrost o 3,5%). Styczniowy wzrost deficytu towarów i usług odzwierciedlał spadek deficytu towarów o 0,6 mld USD do 90,1 mld USD oraz spadek nadwyżki usług o 1,7 mld USD do 21,8 mld niska ilo’udziaow USD. Po raz pierwszy w historii Agencja Standard & Poors, na skutek kryzysu w zakresie podnoszenia limitu długu publicznego, obniżyła rating amerykańskich obligacji skarbowych. W efekcie notowania na amerykańskich giełdach w ciągu jednego dnia spadły o 7%.

Z uwagi na znaczne oddalenie geograficzne Polski i Stanów Zjednoczonych współpraca o charakterze regionalnym nie jest tak ożywiona jak w relacjach z partnerami europejskimi. Funkcjonuje kilkanaście umów pomiędzy polskimi i amerykańskimi miastami (np. Warszawa i Chicago, Kraków i San Francisco) które obejmują również komponent gospodarczy. Podejmowane są próby nawiązania takiej współpracy pomiędzy kilkoma polskimi województwami (m.in. podkarpackie i małopolskie), a władzami obszarów zamieszkiwanych przez duże skupiska Polonii amerykańskiej (np. stan Illinois). W trakcie Polskiego Tygodnia Biznesu i Innowacji w Newadzie w czerwcu 2019 r. Podpisano umowę odnośnie realizacji drugiej edycji tego programu. Newada ma zawartą również umowę o współpracy z województwem śląskim.

  • Jednak indeks cenowy PKB wygląda już znacznie poważniej, bo sięgnął poziomy 4,1 proc.
  • Weszła w życie uchwalona w grudniu 2021 r.
  • Podpisano umowę odnośnie realizacji drugiej edycji tego programu.
  • Prezydent jest głową państwa, szefem administracji federalnej, naczelnym dowódcą sił zbrojnych, szefem rządu, a także liderem swojej partii.
  • Do zakresu jego obowiązków należy też gromadzenie danych gospodarczych i demograficznych, wydawanie patentów i rejestracja marek handlowych oraz inicjatywa w kreowaniu standardów przemysłowych.

Stanowił 4,31% całości dostaw towarów do Polski, co sytuowało ten kraj na 4. Miejscu wśród najważniejszych kierunków polskiego importu. Główną grupę towarową importowaną do Polski stanowi kategoria maszyn i urządzeń mechanicznych i ich części, która osiągnęła wartość 3,87 mld USD.

Pakt trzech wielkich państw przeciw Chinom. Zbudują okręty podwodne z napędem nuklearnym

W dziedzinie produkcji przemysłowej USA zajmują drugą pozycję na świecie po Chinach. Produkcja przemysłowa w USA jest bardzo zróżnicowana i charakteryzuje się wysokim poziomem innowacyjności. Najważniejsze branże to przemysł petrochemiczny, stalowy, motoryzacyjny, lotniczy, chemiczny, farmaceutyczny, telekomunikacyjny, elektroniczny, mmcis forex broker-mmcis przegląd i informacje spożywczy, dóbr konsumpcyjnych, drzewny i górnictwo. Stany Zjednoczone zajmują dominującą pozycję w dziedzinie oprogramowania i technologii informacyjnych, szacowaną na blisko 40% udziału w rynku światowym. Sekretarz Skarbu USA Janet Yellen informując Kongres, że poziom zadłużenia Stanów Zjednoczonych osiągnie w dniu 19 stycznia br.

PKB Stanów Zjednoczonych USA w I kw. 2021 r.

Dla USA podstawową kwestią w rokowaniach było uzyskanie większego dostępu do rynku towarów przemysłowych (NAMA) w tych krajach, które stosują wysoką ochronę celną (Indie, Brazylia, Chiny). Trumpa miała sceptyczny stosunek do wielostronnych porozumień handlowych i preferowała rozwijanie relacji bilateralnych. Krytycznie odnosiła się również do wybranych decyzji WTO, narzucających Stanom Zjednoczonym określone działania w polityce handlowej. W wyniku zablokowania wyboru nowych sędziów, krytykowany przez Stany Zjednoczone Organ Apelacyjny utracił możliwość orzekania 10 grudnia 2019 r., co w praktyce oznacza brak możliwości odwołania się od orzeczeń przyjętych na niższym szczeblu.

Tym razem negatywna niespodzianka dotycząca inflacji. Wskaźnik cen przyśpieszył

Jednocześnie wskazują, że negatywnym skutkiem może być wzrost bezrobocia  i oprocentowania kredytów, w tym hipotecznych. Wzrost tempa podwyżek stóp procentowych przez Fed wywołuje zaniepokojenie zarówno wśród ekonomistów, jak i polityków. Przyjmując, że gospodarka USA jeszcze w pełni nie zaabsorbowała konsekwencji zaostrzonej polityki monetarnej Fed, należy spodziewać się, że dalsze podwyżki stóp procentowych będą skutkować jej wejściem w recesję.

Import z USA z APEC stanowi 66,6% całkowitego importu USA w 2019 r. Deficyt handlu towarami USA z APEC wyniósł 667,8 mld USD w 2019 r., co stanowi spadek o 0,9% (6,1 mld USD) w stosunku do 2018 r. Wydatki na PCE w Stanach Zjednoczonych wzrosły o 5,4% rok do roku wobec wzrostu o 5,3% w poprzednim miesiącu. Ceny towarów wzrosły o 4,7% (vs 5,1% w grudniu), podczas gdy ceny usług o 5,7% (vs 5,4%). Koszty żywności wzrosły o 11,1% (wobec 11,6%), a ceny energii o 9,6% (wobec 8,5%). Wyłączając żywność i energię, indeks cen PCE wzrósł o 4,7% w porównaniu z rokiem ubiegłym.

W Polsce działa 835 firm z kapitałem amerykańskim (dane na koniec 2019 r.), firmy te działają głównie w sektorach ICT, kosmetycznym, farmaceutycznym, chemicznym i elektronicznym. Według danych AmCham, firmy z udziałem kapitału amerykańskiego zatrudniają w Polsce ok. 267 tys. Stany Zjednoczone opowiadały się do tej pory za pomyślnym zakończeniem rozpoczętych w 2001 r.

Roczna stopa inflacji utrzymuje się na poziomie trzykrotnie wyższym niż docelowy 2% pułap zakładany przez Rezerwę Federalną (Fed). Liczba osób pozostających bez zatrudnienia nie ulegała znaczącym zmianom i w lutym 2023 r. Wyniosła 5,9 mln wobec 5,7 mln w styczniu olej w maksymalnie dłużej niż 7 lat br. Sąd handlu międzynarodowego może się zajmować wszelkimi sprawami związanymi z działaniem USA lub organów państwowych oraz ich urzędników w zakresie handlu międzynarodowego. Mieszkańcy hiszpańskojęzyczni (Hispanic i Latino) stanowią ok. 18,7% populacji USA.